VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti Local Samurai, s.r.o.

Článok I

Základné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP‟) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť Local Samurai, s.r.o., IČO: 52 189 856, so sídlom Prostějovská 113, 080 01 Prešov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka č. 37650/P ako zhotoviteľ (ďalej len „zhotoviteľ“ a na strane druhej je objednávateľ, ktorým je podnikateľ (ďalej len „objednávateľ“).
 2. Objednávajúcim je podnikateľ. Právne vzťahy zhotoviteľa s objednávateľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. Podnikateľom sa rozumie:
 3. osoba zapísaná v obchodnom registri,
 4. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 5. osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 6. osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 7. Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Objednávateľ v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho môžu platiť iné, osobitne dojednané podmienky. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.
 8. Objednávateľ podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a podmienkami objednávanej služby, a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Článok II

Predmet zmluvy

 1. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať a vyhotoviť na základe zadania Objednávateľa webovú stránku pre Objednávateľa (ďalej len ako „Dielo“) podľa jeho pokynov (tieto sú konkretizované v písomnej objednávke) riadne a včas a záväzok Objednávateľa za riadne a včas vykonané Dielo zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za vyhotovenie Diela. Vykonanie a vyhotovenie Diela pozostáva z dvoch častí a to z vykonania a vyhotovenia „Návrhu web stránky“ a „Tvorby web stránky“. Za návrh Zmluvy sa teda považuje aj vyplnený a odoslaný formulár alebo email na adresu [email protected] označený ako Objednávka.
 2. Predmetom Zmluvy je tiež poskytnutie všetkých potrebných práv a licencií za účelom nerušeného, trvalého a výlučného užívania Diela Objednávateľom.
 3. Zmluva môže byť uzatvorená vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom internetovej stránky Zhotoviteľa alebo na mailom na email [email protected] alebo aj písomne. Zmluva uzatvorená písomne alebo vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom internetovej stránky Zhotoviteľ nadobúda účinnosť až zaplatením prvej splátky ceny Diela na základe zálohovej faktúry vystavenej Zhotoviteľom. Uzavretá zmluva je Zhotoviteľom archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

Článok III

Doba a cena vyhotovenia diela

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ vyhotoví Dielo pre Objednávateľa podľa časového harmonogramu konkretizovaného v ponuke Zhotoviteľa zaslanej ako odpoveď na žiadosť o ponuku Objednávateľa. Uvedený časový harmonogram však platí len za podmienky, že Objednávateľ zabezpečí dodanie všetkých podkladov potrebných na riadne vyhotovenie Diela do 5 pracovných dní od podpísania Zmluvy tak, aby práce na vytvorení Diela mohli prebiehať plynulo. V prípade nedodania podkladov Objednávateľom sa čas vytvorenia jednotlivých častí Diela predĺži o čas omeškania s dodaním potrebných podkladov navýšený o ďalšie 2 pracovné dni.
 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje priebežne informovať Objednávateľa o stave prác na Diele, kedykoľvek o to Objednávateľ požiada a to do 48 hodín od obdržania takejto požiadavky zo strany Objednávateľa.
 3. Zmluvné strany sa dohodli že cena za vykonanie Diela t. j. vykonania a vyhotovenia „Návrhu web stránky“ a „Tvorby web stránky“ bude konkretizovaná v po zaslaní písomnej objednávky na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
 4. V prípade potreby osobnej konzultácie sa môžu zmluvné strany dohodnúť aj na tejto forme konzultácie, avšak platí, že táto osobná konzultácia nie je zarátaná v cene za vyhotovenie diela.

Článok IV

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas, podľa pokynov Objednávateľa a v súlade so Zmluvou a týmito VOP.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že pri vykonaní Diela si poskytnú navzájom všetku potrebnú súčinnosť, ktorá sa od nich vyžaduje pre naplnenie predmetu a účelu tejto Zmluvy.
 3. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť Dielo bezchybne a odovzdať ho Objednávateľovi v súlade so Zmluvou tak, aby ho mohol Objednávateľ využívať neobmedzene na účel, na ktorý sa Dielo vyhotovuje.
 4. Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa priebežne o stave vykonaných prác na Diele podľa bodu 2 Článku III. týchto VOP a tiež informovať ho o každej zmene alebo prekážke, ktorá má alebo môže mať vplyv na realizáciu predmetu tejto Zmluvy podľa Článku II. týchto VOP.
 5. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, autorské práva a podmienky Zmluvy a týchto VOP. Zhotoviteľ sa bude riadiť podkladmi a pokynmi Objednávateľa.
 6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ku ktorým objednávateľ na základe zmluvného vzťahu so zhotoviteľom umožní poskytovateľovi prístup, a to najmä tak, že žiadnu dôvernú informáciu nerozšíri a neposkytne tretej strane, s výnimkou tretích strán, ktoré sa podieľajú na poskytovaní služieb objednávateľom
 7. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že dôverné informácie objednávateľa nepoužije v rozpore s ich účelom ani účelom ich poskytnutia vo svoj prospech alebo v prospech tretích osôb. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať a udržovať také interné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k dôverným informáciám objednávateľa, k ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, k ich akémukoľvek spracovaniu, rovnako ako k inému zneužitiu neoprávnenou osobou.
 8. Objednávateľ je povinný riadne a včas za vykonané Dielo zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za vyhotovenie oboch častí Diela. V prípade ak je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry, Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi prostredníctvom e-mailu upomienku s dodatočnou lehotou na zaplatenie. Ak nedôjde k uhradeniu faktúry v tejto dodatočnej lehote, Zhotoviteľ je oprávnený vypnúť web z prevádzky resp. deaktivovať podstránky, ktoré boli aktualizované, pričom Zhotoviteľ je povinný o takejto skutočnosti informovať Objednávateľa prostredníctvom e-mailu. V prípade ak nedôjde k uhradeniu faktúry ani v lehote do troch dní odo dňa oznámenia o vypnutí webu z prevádzky resp. o deaktivovaní podstránky, o ktorej Zhotoviteľ informoval Objednávateľa prostredníctvom e-mailu, Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť vec na vymáhanie zmluvnej advokátskej kancelárii na vymoženie súdnou cestou.

Článok V

Platobné podmienky

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie Diela resp. vykonania a vyhotovenia „Návrhu web stránky“ a „Tvorby web stránky“ bude Objednávateľom zaplatená nasledovne:
 1. prvú splátku vo výške 50% Ceny za vykonanie a vyhotovenie prvej časti Diela a to konkrétne „Návrh web stránky“ zaplatí Objednávateľ na základe vystavenej zálohovej faktúry so splatnosťou 14 dní, ktorú Zhotoviteľ vystaví do 3 dní odo dňa Objednávky alebo uzavretia písomne Zmluvy a doručí ju Objednávateľovi prostredníctvom elektronickej pošty – e-mailom na Objednávateľom označenú e-mailovú adresu, prípadne ju na výslovnú žiadosť Objednávateľa zašle v písomnej forme na adresu jeho sídla uvedenú v Objednávke alebo Zmluve.
 2. druhú splátku vo výške 50% Ceny za vykonanie a vyhotovenie druhej časti Diela a to konkrétne „Tvorby web stránky“ zaplatí Objednávateľ do 14 dní od vystavenia faktúry, ktorú Zhotoviteľ vystaví a doručí Objednávateľovi.

Článok VI

Odovzdanie diela a vlastnícke práva k dielu

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že konečné prevzatie Diela sa uskutoční nasledovným spôsobom: Zhotoviteľ po vyhotovení Diela informuje o tejto skutočnosti Objednávateľa a prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu) mu zašle webovú adresu, na ktorej vyhotovené Dielo dočasne umiestnil na posúdenie a záverečné schválenie. Objednávateľ si na tejto adrese zhotovené Dielo skontroluje, či je vyhotovené podľa jeho pokynov a spôsobom dohodnutým v Zmluve. Ak Objednávateľ súhlasí s vyhotoveným Dielom, informuje Zhotoviteľa o schválení Diela zaslaním elektronickej pošty (e-mailu) o schválení Diela kontaktnej osobe Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.
 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje do 3 pracovných dní od obdržania elektronickej pošty zo strany Objednávateľa, ktorej obsahom je záverečné schválenie vyhotoveného Diela zabezpečiť umiestnenie Diela na webovú stránku Objednávateľa alebo umožniť prístup Objednávateľovi na webovú stránku s za účelom naplnenia Diela vlastným obsahom (obsahom podľa vlastného zváženia Objednávateľa). Splnením tejto povinnosti sa Dielo považuje za riadne odovzdané Objednávateľovi a má sa za to, že Objednávateľ Dielo od Zhotoviteľa riadne prevzal.
 3. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k Dielu a právo jeho trvalého a výlučného užívania, vrátane autorských práv, až po prevzatí Diela a tiež súčasne až po úplnom zaplatení dohodnutej ceny za vyhotovenie oboch častí Diela, a to dňom, ktorý nastane z týchto dní neskôr.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zániku Objednávateľa je dielo oprávnený požívať niektorý z právnych nástupcov Objednávateľa, podľa rozhodnutia Objednávateľa a to aj bez predchádzajúceho súhlasu Zhotoviteľa.
 5. V prípade, že sa Objednávateľ rozhodol pristúpiť na stránku za účelom jej napĺňania Diela vlastným obsahom, Zhotoviteľ má povinnosť umiestniť Dielo na webovú stránku Objednávateľa do 2 pracovných dní od obdržania e-mailu Objednávateľa. V prípade, ak sa Objednávateľ rozhodol naplniť dielo vlastným obsahom prostredníctvom Zhotoviteľa, Objednávateľ je povinný včas dodať všetky podklady nevyhnutné k naplneniu Diela Zhotoviteľom. V tom prípade prevzatie Diela bude prebiehať podľa bodov 1, 2 a) a 3 tohto článku týchto VOP


Článok VII
Osobitné ustanovenia o predaji služby – Ako si postaviť vlastnú webstránku

      1. Zakúpením tohto kurzu získa objednávateľ prístup k online vyučovacím hodinám, počas ktorého zhotoviteľ prevedie objednávateľom procesom zhotovenia vlastnej webovej stránky.

      2. Rozsah hodín výučby je stanovený po dohode zmluvných strán.

      3. Platbu vykoná objednávateľ vopred, a to na vopred dohodnutý počet online vyučovacích hodín, ktoré môže objednávateľ kedykoľvek rozšíriť o dokúpenie ďalších online hodín.

      4. Služba bude objednávateľovi dodaná v termínoch, ktoré si obe strany vopred písomne dohodnú. Objednávateľ má právo zrušiť dohodnutý termín vyučovania najneskôr 24 hodín pred jeho konaním. V prípade výnimočných okolností si vyhradzuje zhotoviteľ právo akceptovať aj neskorší termín zrušenia. Už zakúpené, ale nevyčerpané vyučovacie hodiny sa nevracajú.

      5. Na uzatvorenie zmluvy a ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán sa primerane vzťahujú ostatné ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

Článok VIII

Ochrana osobných údajov

 1. Nakladanie s osobnými údajmi sa riadi „Zásadami ochrany osobných údajov“ dostupnými na adrese 
  https://monikagalon.sk/zasady-spracuvania-osobnych-udajov/


Článok IX

Záverečné ustanovenia

 1. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.
 2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 13.02.2018 a rušia predchádzajúce znenie VOP.

POVEDZ MI O TVOJOM PROJEKTE

Od nového webu ťa delí len krôčik, a to – kontaktovanie ma.

→ Kliknutím na tlačidlo “Odoslať” súhlasíš so Zásadami spracúvania osobných údajov.